Khi bắt đầu Săn Lân, bạn đã đồng ý
với Điều khoản của Pepsi.